09 248 10 30

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de Bestelbon met uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van de medecontractant (hierna de ‘Klant’ genoemd). Er kan alleen schriftelijk en mits akkoord van beide Partijen van de huidige Algemene Voorwaarden worden afgeweken.

1. Voorwerp van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij het organiseren van events, het hosten van een businessclub, of het voorzien van traiteur- of restauratiediensten, hetzij in Gent, in Limelette, in Zwijnaarde of in andere lokalen die zouden worden voorgesteld door 3Square Events in aanvulling of ter vervanging van de bestaande lokalen tussen 3Square Events (met zetel te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124, RPR Gent KBO 561.874.082) en ondernemingen zowel als natuurlijke personen.
Offertes worden opgesteld door 3Square Events op basis van de informatie gegeven door de Klant en moeten beschouwd worden als een schatting van de prijs voor de gevraagde diensten. De geldigdheidsduur van de Offerte is 3 maanden te rekenen van de offertedatum.
De offertes van 3Square Events zijn slechts bindend wanneer een Bestelbon door beide Partijen geldig ondertekend is en wanneer alle nuttige fakturatiegegevens zoals niet limitatief: BTW-nummer, volledig adres en naam van contactpersoon, telefoonnummer werden opgegeven. Het tekenen van de bestelbon houdt akkoordverklaring in met de algemene voorwaarden.

2. Termijnen

De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de Bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de sector.
De opdracht kan slechts tijdig worden uitgevoerd wanneer 3Square Events tijdig over de nodige informatie beschikt. Deze informatie wordt bij het tekenen van de Bestelbon gegeven aan 3Square Events, zodat zij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan 3Square Events niet aangesproken worden voor vertragingen en termijnoverschrijdingen. Het correct aantal deelnemers van het evenement dient ten minste 72 uur voor aanvang ervan te worden doorgegeven aan 3Square Events. Een laattijdige vermindering van het aantal deelnemers zal in géén geval aanleiding kunnen geven tot een vermindering van de overeengekomen totaalprijs van het evenement. Een laattijdige vermeerdering van het aantal, zal in tegendeel wel aanleiding kunnen geven tot een toename van de overeengekomen prijs..
De levering gebeurt bij 3 Square Events. De Klant is verantwoordelijk voor de geleverde goederen/diensten vanaf de levering. Het risico gaat met andere woorden over op de Klant vanaf de levering van de goederen of diensten.

3. Betalingswijze en -modaliteiten

Onze diensten moeten betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum (hierna ‘de Vervaldag’).
3Square Events behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen van 30% van de overeengekomen prijs. Deze voorschotfacturen moeten eveneens binnen de 14
kalenderdagen na de datum van de voorschotfactuur betaald worden en ten laatste op de dag voor de aanvang van de diensten/het leveren van de producten.
De facturen zijn betaalbaar door overschrijving op volgende bankrekeningnummer van 3Square Events NV: BE70 7360 1110 2625. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Ingeval de factuur 30 kalenderdagen na de Vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de Klant gehouden om boven de verschuldigde hoofdsom van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende bedragen te betalen:
- Een vast bedrag van 15 euro kosten per herinnering ;
- Een interest van 9% per jaar vanaf de dag na de Vervaldag tot de dag van de volledige betaling (hoofdsom, kosten en interesten);
- Een vergoeding ten bedrage van 10% op de hoofdsom met een minimum van 125 EUR en een maximum van 1850 EUR ten titel van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en contractuele schade, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere relevante invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een schadevergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag na de Vervaldatum, kan 3Square Events zich het recht voorhouden de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door 3Square Events of 3 Square Events kan van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring de Bestelbon ontbinden. Dit alles onverminderd het betalen van de in dit artikel vermelde bedragen.
Wijziging van fakturatiegegevens te wijten aan het niet-doorgeven van correcte gegevens door de klant zal aanleiding geven tot een forfaitaire administratieve kost van 15 Euro.

4. Betwistingen

Klachten of bezwaren betreffende de inhoud van de fakturen dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen na faktuurdatum, middels aangetekend schrijven waarin duidelijke vermelding van datum van het evenement en nummer van de faktuur.
Klachten betreffende eventuele verborgen gebreken met betrekking tot de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij 3Square Events toekomen binnen de 7 werkdagen na levering.

5. Annulatie

Elke annulatie door de Klant dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulatie zullen volgende kosten in rekening gebracht worden (vermeerderd met de reeds betaalde bedragen voor uitgevoerde prestaties et het betaalde voorschot):
- 10% geboekte bedrag ter compensatie 4 weken voor aanvang;
- 15% geboekte bedrag ter compensatie 3 weken voor aanvang;
- 25% geboekte bedrag ter compensatie 2 weken voor aanvang;
- 50% geboekte bedrag ter compensatie 1 week voor aanvang;
- 100% geboekte bedrag ter compensatie 72u of minder voor aanvang.
3Square kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade en in geen geval voor onrechtstreekse schade.
De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gebouw en aan alle zich in het gebouw bevindende goederen en technische faciliteiten ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf of zijn gasten.
3Square Events is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of beschadigingen of diefstal die zich zou voordoen in/op de parking, in het gebouw of in de vestiaire door, aan of van de gasten van het door de klanten ingerichte evenement.

6. Verzekeringen

De partijen erkennen behoorlijk verzekert te zijn tegen te risico’s inherent aan de beroepsactiviteiten die door hen worden uitgeoefend.

7. Overmacht

De partijen zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van hun verplichtingen in het geval van overmacht.
Bij het optreden van overmacht zal de Overeenkomst worden opgeschort tot het beëindigen van de overmacht. Indien de Partijen niet in staat zijn de uitvoering van de opdracht te hervatten binnen de vijvenveertig (45) dagen na het intreden van overmacht, zijn de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
Hoe dan ook erkennen de Partijen uitdrukkelijk dat overmacht nooit van toepassing is op de verplichting tot betaling.

8. Diverse bepalingen

Het feit dat één van de partijen op een bepaald ogenblik nalaat de toepassing te eisen van één van de bepalingen van de Bestelbon, kan in geen geval worden beschouwd als
een verzaking aan de rechten waarover deze partij beschikt. Dit feit belet deze partij niet om later de strikte naleving van die bepaling of van enige andere voorwaarde van de Bestelbon te eisen.
In geval van onverenigbaarheid tussen een bepaling van de huidige Algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen 3Square en de Klant, hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang.
De ongeldigheid of onwettigheid van één van de in deze Algemene Voorwaarden voorziene clausules brengt geenszins de ongeldigheid van de andere contractuele clausules met zich mee.
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen is uitsluitend het Rechtbank van Koophandel van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram